مدیریت: ابوعلی

تلفن: ۰۶۱۳۴۴۴۵۸۰۰

همراه: ۰۹۳۰۱۴۴۵۷۱۴ – ۰۹۱۶۶۰۳۹۷۰۸ – ۰۹۱۶۸۵۴۵۴۱۲

نشانی: ملی راه، خیابان زاویه، روبروی تاکسی سرویس پنج نخل